Ynglŷn â G-Expressions

G-Expressions’ mission is to support young people aged 10-25 to dance, develop, and achieve their dreams. Through dance, theatre, and leadership activities, we give young people the confidence, tools, and skills to achieve their goals and supportive conditions in which to grow and thrive. We then encourage them to go out and have new experiences which they then bring back and share with their younger peers.

Genhadaeth G-Expressions yw i rhoi cymorth i pobl ifanc oed 10-25 i dawns,datblygu ac gyflawni ei breuddwydion.Trwy dawns,theatr ac gweithgareddau arweinyddiaeth,rydym yn rhoi pobl ifanc y hyder,offer a sgiliau i gyflawni ei nodau ac amodau cefnogol i dyfu ac ffynnu.Wedyn eu hannog i fynd allan a cael profiadau
newydd beth rydyn nhw yn dod nol ac yn rhannu gyda cyfoedion ifanc.

Dance, Theatre and Leadership

As a result of our work, young people’s talent is recognised within the community. They are better able to work together, they understand their options and they have more opportunities to live a successful, enriching life. We don’t lay claim to our young people and their achievements. We believe the more experiences you have in life, the better.

O ganlyniad o ein waith,talent pobl ifanc yn y gymuned.Rydyn nhw yn gallu gweithio gyda gilydd,rydyn nhw yn deall ei opsiynau i fyw bywyd llwyddiannus a cyfoethog.Dydyn ni ddim yn hawlio ein pobl ifanc au cyflawniadau.Rydyn yn credu y fwy profiadau sydd gennych mewn bywyd y well.

Young people’s testimonials:

“There’s a family feel to the company”//

“Mae na teulu’n teimlad I’r cwmni”

“My confidence has grown massively”//

“Fy hyder wedi tyfu llawer”

“I feel better about myself after every session”//

“Rydw I yn teimlon well am fy hun ar ol pob sesiwn”

“It’s changed me in a better way”//

“Mae wedi newid fi mewn fordd well”

“It’s the best thing I’ve done, becoming part of the team”//

“YPeth gorau rydw I wedi wneud yn dod rhan o’r dim”