Dance Leaders

At G-Expressions we aim to provide a range of opportunities for young people, parents, and volunteers to get involved!

Through projects, courses, classes and more…. with our teams guidance and support: You have the opportunity to…

Yn G-Expressions ein nod yw darparu ystod o gyfleoedd i bobl ifanc, rhieni a gwirfoddolwyr gymryd rhan!

Trwy brosiectau, cyrsiau, dosbarthiadau a mwy …. gyda’n tîm arweiniad a chefnogaeth: Mae gennych gyfle i …

Engage. Ymgysylltu.

Through our Dance Leaders courses- you have the opportunity to undertake a unique accredited programme developed by G-Expressions alongside Sports Leaders UK that will equip you to plan, prepare, and assist dance sessions.

Trwy ein cyrsiau Arweinwyr Dawns – mae gennych gyfle i ymgymryd â rhaglen achrededig unigryw a ddatblygwyd gan G-Expressions ochr yn ochr â Sports Leaders UK a fydd yn eich paratoi i gynllunio, paratoi a chynorthwyo sesiynau dawns.

Develop. Datblygu.

Through this, you will also be provided with the tools, to gain essential knowledge and confidence in the practical skills that come with leadership but also within topics such as safeguarding, health and safety, working with other professionals and your peers. With the professional tutors at G-Expressions’ leadership and facilitation expertise, this course will also open doors for future opportunities, where can assist our team in the leading of dance classes, events, and projects to which you can grow your skills further. 

Trwy hyn, byddwch hefyd yn cael yr offer, i ennill gwybodaeth a hyder hanfodol yn y sgiliau ymarferol a ddaw gydag arweinyddiaeth ond hefyd o fewn pynciau fel diogelu, iechyd a diogelwch, gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill a’ch cyfoedion. Gyda’r tiwtoriaid proffesiynol yn arbenigedd arweinyddiaeth a hwyluso ‘G-Expressions’, bydd y cwrs hwn hefyd yn agor drysau ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol, lle gall gynorthwyo ein tîm i arwain dosbarthiadau dawns, digwyddiadau, a phrosiectau y gallwch dyfu eich sgiliau iddynt ymhellach.

Lead. Arwain.

Within a range of different settings, using G-Expressions members as your mentors; the dance leaders course aims to provide you with both the skills and confidence to become develop leaders- where you can then continue your journey, to go out and teach in your chosen communities.

O fewn ystod o wahanol leoliadau, gan ddefnyddio aelodau G-Expressions fel eich mentoriaid; nod y cwrs arweinwyr dawns yw rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi ddod yn arweinwyr datblygu – lle gallwch chi wedyn barhau â’ch taith, i fynd allan ac addysgu yn y cymunedau o’ch dewis.

What our Dance Leaders say about their experience..

Beth mae ein Harweinwyr Dawns yn ei ddweud am eu profiad.

“The course pushed me out of my comfort zone, but the tutors were very supportive and helped me to feel comfortable and grow in confidence.”//

“Fe wnaeth y cwrs fy ngwthio allan o’m parth cysur, ond roedd y tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac wedi fy helpu i deimlo’n gyffyrddus a chynyddu hyder.”

“The course helped me to feel confident whilst I teach and to reflect on my mistakes and grow from them.”

“Fe wnaeth y cwrs fy helpu i deimlo’n hyderus wrth ddysgu ac i fyfyrio ar fy nghamgymeriadau a thyfu ohonyn nhw.”

“Whilst on the course, I gained a lot of confidence, and learnt about new dance styles , which I can now use in my teaching.”

“Tra ar y cwrs, enillais lawer o hyder, a dysgais am arddulliau dawns newydd, y gallaf nawr eu defnyddio wrth ddysgu.”

“I have made a lot of new friends whilst on the Dance Leaders course with G-Expressions”

“Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd tra ar y cwrs Arweinwyr Dawns gyda G-Expressions”

Meet our course tutors: Cyfarfod â’n tiwtoriaid cwrs: